Zásady ochrany osobních údajů - kompletní znění

Zásady ochrany osobních údajů u firmy Albi Česká republika a.s. – KOMPLETNÍ ZNĚNÍ

My, společnost ALBI Česká republika a.s., IČ: 497 08 368, se sídlem Thámova 289/13, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7943 (dále jen „ALBI“), si velmi vážíme vaší důvěry.
 
V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností ALBI (www.albi.cz; www.albi.eu; eshop.albi.cz; kouzelnecteni.cz; kvido.cz; prani.albi.cz; antoninovopekarstvi.cz; play.albi.cz; skolashrou.cz), v souvislosti s vaší účastí v našich věrnostních klubech (ALBI klub, ALBI klub pro školy a ALBI klub deskovkářů), v souvislosti s návštěvou našich kamenných prodejen ALBI a Antonínova pekařství, jakož i s některými dalšími případy zpracování osobních údajů.
 
Tyto zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, členů našich věrnostních klubů, zájemců o naše zboží a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím vašemu postavení vůči nám.
 
Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

 
SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obchodní firma: ALBI Česká republika, a.s.
IČ:  497 08 368
Sídlo: Thámova 289/13, 186 00 Praha 8
Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7943
 
Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese gdpr@albi.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU A REKLAMNÍCH SDĚLENÍ

 

V případě zájmu návštěvníka našich webových stránek nebo člena některého z našich věrnostních programů o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení zpracováváme za těmito účely na základě souhlasu vámi poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud nám poskytnete rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Reklamní sdělení, která vám zasíláme, se týkají vždy pouze našich vlastních služeb.
 
Pokud od vás souhlas se zpracováním získáváme v papírové podobě, vaše osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co vyplníte a podepíšete registrační formulář do našeho věrnostního klubu. Souhlas budeme uchovávat v papírové podobě a údaje z něj současně zapíšeme do naší elektronické databáze. Pokud od vás souhlas se zpracováním získáváme v elektronické podobě, vaše osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co vyplníte do příslušného formuláře pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně své přání odebírat newsletter potvrdíte dle pokynů v e-mailu, který od nás obdržíte. Nepotvrdíte-li své přání odebírat newsletter, vaše údaje bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.
 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.
 
Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu našeho sídla, nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. 
 
Pokud se stanete naším zákazníkem, například si od nás něco zakoupíte v našem e-shopu, můžeme využít kontakt na vás pro účely zasílání newsletteru, a to na základě tzv. oprávněného zájmu. V takovém případě není ze zákona vyžadován zvláštní souhlas.  I v tomto případě máte samozřejmě možnost kdykoliv nám sdělit, že si další zasílání reklamních sdělení nepřejete, a my vám v takovém případě už tato sdělení zasílat nebudeme.
 
Ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je však obchodním sdělením. Někdy s vámi potřebujeme komunikovat v souvislosti s poskytováním určitého typu služeb a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek či žádost o aktualizaci vašich osobních údajů).

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S KOUPÍ PRODUKTŮ (ZBOŽÍ A SLUŽEB) V E-SHOPU

 

V případě nákupu produktů na eshop.albi.cz budeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa pro doručení produktů, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném produktu a jeho ceně. Pokud jste právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky. 
 
Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.
 
Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného produktu a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. Tyto údaje budeme v naší zákaznické databázi zpracovávat po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby produktů. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.
 
Pokud budeme objednané produkty doručovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení produktů také příslušnému přepravci.
 
V případě, že od kupní smlouvy odstoupíte, budeme zpracovávat také číslo vašeho bankovního účtu, které nám pro účely vypořádání našich vzájemných závazků sdělíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení peněz a proto, abychom prokázali, že vám uhrazená částka byla skutečně vrácena, maximálně však po dobu promlčecí lhůty vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Poskytnutí těchto osobních údajů je potřebné pro vypořádání našich vzájemných závazků při odstoupení od smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.
 
Své zboží a služby chceme neustále zlepšovat, a proto budeme vaši e-mailovou adresu dále zpracovávat i za účelem ověření vaší spokojenosti s nákupem. Toto zpracování je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění zpětné vazby o průběhu vašeho nákupu, a proto ze zákona není souhlas vyžadován. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzu našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 023 87 727, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném produktu a vaši e-mailovou adresu.
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYŘIZOVÁNÍM PODNĚTŮ, DOTAZŮ A REKLAMACÍ

 

Jsme otevřeni vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo poštou.
 
Pro zpracování vašich požadavků a zodpovězení vašich dotazů zpracováváme vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto váš souhlas se zpracováním v tomto případě není vyžadován.
 
Pokud bude předmětem vašeho požadavku reklamace zboží, budeme zpracovávat vaše osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Vaše osobní údaje budeme v této souvislosti zpracovávat z důvodu splnění smluvních a zákonných povinností a za účelem doložení průběhu a vyřízení reklamace z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů. Váš souhlas s tímto zpracováním proto není vyžadován. Doba a rozsah zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od naší povinnosti reklamaci vyřídit.
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S UŽIVATELSKÝM ÚČTEM NA STRÁNKÁCH ESHOP.ALBI.CZ

 

V případě, že si na našem e-shopu vytvoříte uživatelský účet, budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to vždy zpravidla v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a identifikační údaje k účtu, pokud jste právnickou osobou,nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vytvoření a správy vašeho uživatelského účtu. Jedná se tak o zpracování nevyžadující váš souhlas. Za uvedenými účely zpracováváme také historii vašich objednávek a informace o historii plateb a možnostech plateb.
 
Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu, po kterou je váš uživatelský účet aktivní. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.

 

ZASÍLÁNÍ NOTIFIKACÍ O SKLADOVOSTI ZBOŽÍ (FUNKCE HLÍDAT PRODUKT)

 

V případě, že budete chtít být informování o dostupnosti zboží na našem e-shopu, budeme za účelem poskytnutí služby Hlídat produkt zpracovávat následující osobní údaje: e-mailová adresa a sledované zboží. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR tedy zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro naplnění funkce "Hlídat produkt", tj. do doby odeslání notifikace o opětovném naskladnění zboží na Vámi zvolenou e-mailovou adresu.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S UŽIVATELSKÝM ÚČTEM NA STRÁNKÁCH PRANI.ALBI.CZ

 

V případě, že si na našich stránkách prani.albi.cz vytvoříte uživatelský účet, budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum narození, město a identifikační údaje k účtu, a to pro účely vytvoření a správy vašeho uživatelského účtu. 
 
Toto zpracování provádíme pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení vašeho uživatelského účtu, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.
 
Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu, po kterou je váš uživatelský účet aktivní. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud to je nezbytné k ochraně právních nároků.
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM SLUŽEB NA STRÁNKÁCH PRANI.ALBI.CZ BEZ VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

 

V případě, že službu e-přáníčka na webových stránkách prani.albi.cz využíváte bez vytvoření uživatelského účtu, budeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy příjemce, e-mailové adresy odesilatele, případně jména a příjmení, pokud nám tyto údaje poskytnete, a to pro účely odeslání a doručení vašeho přáníčka.

Toto zpracování provádíme pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, a jedná se tak o zpracování, u kterého není váš souhlas vyžadován.
 
Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom se ujistili, že vaše přání bylo odesláno, doručeno a adresátovi dostupné, maximálně však po dobu 5 let ode dne odeslání přání. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně právních nároků.
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S ČLENSTVÍM VE VĚRNOSTNÍM KLUBU

 

V současné době provozujeme věrnostní program Albi klub, Albi klub pro školy a Klub deskovkářů.
 
Pokud se chcete stát členem některého z těchto věrnostních klubů, požádáme vás o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v registračním formuláři do věrnostního klubu (u Albi klubu se jedná o jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail a telefon; u Albi klubu pro školy a Albi klubu deskovkářů se jedná o jméno a příjmení, e-mail a telefon registrující, resp. kontaktní osoby) a údaje související s členstvím v Albi klubu, zejména identifikační údaje k účtu, údaje o nákupní historii a údaje o čerpání výhod věrnostního programu.
 
Údaje nám poskytujete za účelem provozování věrnostního programu, zařazení do databáze členů věrnostního klubu a vaší účasti v něm. Pokud nám k tomu dáte zvláštní souhlas, budeme údaje zpracovávat i za účelem zasílání marketingových nabídek a sdělení. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání vašeho členství ve věrnostním klubu. Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním některého z povinně vyplňovaných údajů však vaše členství ve věrnostním programu zanikne.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBJEDNÁVKOU ZBOŽÍ V ANTONÍNOVĚ PEKAŘSTVÍ

 

V Antonínově pekařství přijímáme objednávky na váš oblíbený chléb nebo jiné kousky z naší nabídky. V takovém případě zpracováváme vaše jméno a příjmení a telefonní číslo, a to pro účely realizace objednávky, z důvodu splnění povinností dle smlouvy. Toto zpracování tedy nevyžaduje váš souhlas. Tyto údaje zpracováváme jen do doby vyřízení vaší objednávky a neprodleně poté je likvidujeme.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S INTERNÍMI VÝZKUMY

 

V případě, že se přihlásíte do interního výzkumu trhu a zákaznické zkušenosti prostřednictvím vyplnění formuláře, budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to vždy zpravidla v rozsahu e-mail, telefonní číslo a věkové rozmezí výhradně pro účely tohoto a dalších výzkumů společnosti Albi Česká republika a.s. (výběr osob do jednotlivých výzkumných projektů, statistické třídění, vzájemná komunikace), a to po dobu 2 let.

Svůj souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Výstupy z výzkumů jsou zpracovány anonymně a  slouží pro interní účely společnosti Albi Česká republika a.s.  

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ V SOUTĚŽÍCH

 

Vaše údaje zpracováváme také v případě, že se zúčastníte některé z našich soutěží, a to v rozsahu vámi poskytnutých údajů, nejčastěji jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla a doručovací adresy a údajů uvedených v rámci soutěžního příspěvku. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely komunikace s vámi, zjištění vaší identifikace a výběru vítězů soutěže a předání cen. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě poskytnutého souhlasu uděleného v rámci soutěže a dále na základě oprávněného zájmu, kdy zpracování je nutné k naplnění vašeho a našeho zájmu soutěž zorganizovat, resp. se jí účastnit. Tyto údaje zpracováváme pouze po dobu nutnou k vyhodnocení soutěže a doručení cen, nevyplývá-li z právních předpisů delší doba pro jejich uchování.

 

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU NAŠICH PRODEJEN

 

Naše kamenné prodejny Albi stejně jako prodejny Antonínova pekařství hlídáme kamerovým systémem. Kamery do těchto míst umísťujeme z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů, kterými jsou prevence vzniku škod a ochrana majetku. Provoz kamerových systémů pro nás zajišťuje společnost NetRex s.r.o. K záznamům a serverům, na kterých jsou tyto záznamy uloženy, mají přístup pouze naši autorizovaní zaměstnanci a autorizovaní zaměstnanci zpracovatele. Prostory, kde máme kamery umístěny, jsou vždy řádně označeny. Kamerové záznamy z našich prodejen a okolí jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne jejich pořízení.

 

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY

 

V případě podání přihlášky na příměstský tábor budeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení dítěte – účastníka tábora, datum narození účastníka tábora, adresa bydliště účastníka tábora, rodné číslo účastníka tábora, zdravotní pojišťovnu účastníka tábora, informace o zdravotním stavu účastníka tábora (zejména zdravotní omezení, alergie, podávané léky atd.), údaje nezbytné pro naplnění individuálního přístupu k dítěti (okruh zájmu účastníka tábora), jméno a příjmení zákonného zástupce účastníka tábora, e-mailová adresa zákonného zástupce účastníka tábora, telefonický kontakt zákonného zástupce účastníka tábora a údaje o příměstském táboru a jeho ceně. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje souhlas.

Zpracování osobních údajů je nutné pro organizační zajištění příměstského tábora, a to zejména k zajištění jeho celkové a dílčí organizace a přípravy. 

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, a to především pojišťovně, zdravotnímu zařízení či jiným oprávněným institucím. 

Osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle po dobu 3 let ode dne podání přihlášky. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, budeme zpracovávat i fotografie a videa z příměstských táboru, na kterých mohou být vyobrazeni účastnící tábora. V takovém případě budeme osobní údaje zpracovávat za účelem prezentace a propagace příměstského tábora na našich internetových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech a za účelem předání pořízených záznamů třetím osobám, a to zákonným zástupcům dětí, které se příměstského tábora účastnily. Takový souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. 

Vaše osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu budeme zpracovávat po dobu 3 let od okamžiku jejich poskytnutí, maximálně však po dobu do odvolání Vašeho souhlasu. V případě odvolání souhlasu není dotčeno naše oprávnění zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu před jeho odvoláním. 

 

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM SLUŽEB
(např. Venkovní úniková hra, Párty na klíč apod., dále jen „Služba“)

 

V případě nákupu Služby budeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, příp. datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonický kontakt a údaje o zakoupeném produktu a jeho ceně. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas. Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace uzavřené smlouvy a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů. Tyto údaje budeme v naší zákaznické databázi zpracovávat nejdéle po dobu 4 let ode dne uskutečnění Služby. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.

 

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

 

V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o vašem prohlížeči a operačním systému. Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Na zpracování těchto protokolových souborů není ze zákona vyžadován souhlas. Tyto soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. 

 

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

 

Abychom zlepšili fungování našich webových stránek a optimalizovali naše marketingové aktivity, používáme na našich webových stránkách cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na váš pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat IP adresu připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky. 

Podrobnější informace o souborech cookies naleznete zde

V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlížeče jejich používání zakázat.


ANALYTICKÉ SLUŽBY GOOGLE

 

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před předáním údajů této společnosti osobní údaje striktně anonymizujeme a této společnosti za účelem analýzy předáváme již jen zkrácené IP adresy, na jejichž základě není možná identifikace konkrétních osob.
 
Sběru cookies a analýze Google Analytics můžete zabránit například změnou nastavení svého prohlížeče nebo instalací speciálního pluginu do svého prohlížeče.
 
V rámci služby Google Analytics využíváme i další služby společnosti Google, jako je reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či služba Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy. Personalizaci reklamy můžete vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.


UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍ PLUGINŮ

 

Naše webové stránky obsahují sociální pluginy třetích stran, a to plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; plugin služby Youtube, který je spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA; a plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Díky těmto pluginům můžete sdílet obsah s dalšími lidmi. Tyto sociální pluginy nespravujeme my, a nejsme tak odpovědni za případné zpracování vašich osobních údajů výše uvedenými provozovateli těchto pluginů, kteří jsou vůči vám v postavení správců osobních údajů. 

 

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Nejčastěji vaše osobní údaje předáváme společnostem zajišťujícím pro nás distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti), technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů.
 
Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou. 
 
Aktuální seznam našich zpracovatelů a dodavatelů naleznete zde.
 
Na vyžádání jsme povinni poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům a úřadům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol atp.). Činíme tak proto, že nám to ukládá zákonná povinnost.
 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.

 

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

 

V ALBI přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 
 
Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám své údaje poskytujete.
 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
 

  • právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet od nás bezplatně na základě vaší žádosti informace o tom, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět a my je neprodleně opravíme.
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o vás zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy nám souhlas odvoláte, vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
  • právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
  • právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. 
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
  • právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

 
Ve věcech vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu gdpr@albi.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

ÚČINNOST ZÁSAD

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 7. 2022 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našich kamenných prodejnách.
 
Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.

 
 

DÁREK K ALBI TUŽCE

Zadejte dárkový kód

Vkládání dárkových kódů do sad s tužkami bylo ukončeno. Děkujeme za pochopení. Formulář je k dispozici pro ještě neuplatněné kódy našich zákazníků.

SKVĚLÉ, KÓD JE V POŘÁDKU! TEĎ UŽ JENOM VYPLŇTE ÚDAJE PRO DORUČENÍ DÁRKU!

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné *